Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Tytuł projektu: Rozwój eksportu REINGARD DESIGN – wypromowanie produktów branży jachtów za granicą. Cel projektu: promowanie produktów branży jachtów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej. Planowane efekty projektu:
  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.
Wartość projektu ogółem: 433 100.00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 368 135.00 PLN Beneficjent: DMITRI REINGARD “REINGARD DESIGN”